3 ting du bør vite om fleksitidsavtaler

Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hvordan fleksitidsordningen i det enkelte tilfellet skal utformes er opp til arbeidsgiver og arbeidstaker. En avtale om fleksitid innebærer som hovedregel at daglig og ukentlig arbeidstid kan variere noe innenfor en fastsatt ramme, ofte angitt som kjernetid og ytre arbeidstid. Ytre arbeidstid er ikke definert i loven, men forstås ofte som det  tidsrommet hvor arbeidstaker selv kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen, mens kjernetid betyr det tidsrommet hvor arbeidstaker må være tilstede på arbeid.

Arbeidsmiljølovens rammer for arbeidstid gjelder

En avtale om fleksitid innebærer ikke at arbeidsgiver og arbeidstaker står friere i forhold til lovens grenser for arbeidstid. Arbeidsmiljølovens rammer gjelder fullt ut, noe som betyr at reglene for hva som er alminnelig arbeidstid, hva som er å anse som overtid og hvor mye arbeidstaker samlet har lov til å arbeide innenfor en gitt periode, er de samme både i og utenfor en fleksibel arbeidstidsordning. Variasjonen i daglig og ukentlig arbeidstid, som fleksitidsavtalen åpner for, må alltid være innenfor lovens rammer.

Overtid er overtid også innenfor fleksitidsavtalen

Overtid er definert som arbeid som varer utover lovens grense for alminnelig arbeidstid. Alminnelig arbeidstid er etter lovens hovedregel arbeid som ligger innenfor 9 timer pr. 24 timer og 40 timer pr. 7 dager. Når det skal avgjøres hvorvidt en arbeidstaker har utført overtidsarbeid er det nettopp disse referanseperiodene som må legges til grunn. Det gjelder også i et arbeidsforhold der partene har avtale om fleksibel arbeidstid. F.eks vil en arbeidstaker som i en arbeidsuke har arbeidet 11 timer en enkelt dag ha arbeidet to timer overtid selv om arbeidstakeren har jobbet tilsvarende kortere andre dager den aktuelle uka.

Arbeidsmiljøloven har også regler om hva arbeidstaker har krav på i kompensasjon når det er arbeidet overtid. For overtidsarbeid er det fastsatt at det skal betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent. Også der overtidsarbeidet foregår innenfor rammene av en fleksitidsavtale plikter arbeidsgiver å kompensere overtidstimene i  henhold til lovens minimum.    

15.11.2017 - Vanja Ramsrud (Visma Software AS)