Har ansatte krav på lønn for fridager i julen?

Det er ikke lovfestet rett til lønn for de bevegelige helligdagene i julen. En arbeidstaker som har fri fordi arbeidsdagen faller på en helligdag i julen vil derfor som utgangspunkt ikke ha krav på lønn for denne dagen. Rett til lønn for slike dager kan imidlertid følge av avtale eller praksis i den enkelte virksomhet.

Månedslønn eller timelønn?

Når arbeidstakers rett på lønn for bevegelige helligdager skal vurderes er det viktig å skille på om arbeidstaker har månedslønn eller timelønn. Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker en slik avtale skal man ikke trekke arbeidstaker i lønn for bevegelige helligdager. Timelønnede arbeidstakere vil derimot i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. En timelønnet vil derfor ha krav på lønn for bevegelige helligdager i julen dersom vedkommende faktisk har arbeidet.

Tariffavtaler – bestemmelser om lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om lønnsutbetalinger på bevegelige helligdager. For å gjøre gjeldende krav på lønn etter en slik avtale må arbeidstakeren være fagorganisert, eller på annen måte omfattet av tariffavtalens regler. For arbeidstakere som ikke er omfattet av slike tariffavtaler, vil spørsmålet om krav på lønn for bevegelige helligdager måtte avgjøres av arbeidsavtalen, eller av praksis i virksomheten.

Arbeidstakere som jobber på bevegelige helligdager i julen?

For arbeidstakere som har arbeidsdag på en bevegelig helligdag oppstår gjerne spørsmålet hva vedkommende har krav på i lønn for denne dagen og om arbeidstaker har krav på helligdagstillegg. Heller ikke retten til lønn for arbeid på bevegelige helligdager i julen er lovregulert. Hva arbeidstaker har krav på i lønn for arbeid på slike dager vil derfor måtte avgjøres på bakgrunn av arbeidsavtalen eller av tariffavtalen dersom virksomheten er bundet av en slik.

Har arbeidstaker arbeidet overtid på en bevegelig helligdag vil arbeidsmiljølovens alminnelig regler om overtidsarbeid komme til anvendelse. Det betyr at arbeidstaker for slikt arbeid vil ha krav på min. 40 % tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden.

29.11.2017 - Vanja Ramsrud (Visma Software AS