Kan arbeidsgiver dekke utgifter til utdanning for sine ansatte skattefritt?

Har du ansatte som ønsker å utdanne eller videreutdanne seg? Som arbeidsgiver har du mulighet til å dekke kostnader til utdanning skattefritt for dine ansatte. For at skattefritaket skal gjelde må visse vilkår være oppfylt. Ett av vilkårene som stilles for skattefri dekning, er at utdanningen gir relevant kompetanse for nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan dekke utdanning i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Dersom denne utdanningen gir relevant kompetanse i forbindelse med søking av nytt arbeid hos ny arbeidsgiver, vil dekning inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp være skattefritt. Dette kan være aktuelt i forbindelse med nedbemanning, hvor arbeidsgiver ønsker å bidra til at de ansatte enklere kan skaffe seg nytt arbeid. Skattereglene skiller på reglene avhengig av om det er intern utdanning eller ekstern utdanning som dekkes av arbeidsgiver.

Intern utdanning

For at dekning av utgifter til intern utdanning skal kunne skje skattefritt, gjelder kun vilkårene nevnt ovenfor. Intern utdanning er typisk utdanning arrangert av arbeidsgiver i arbeidsgivers egne lokaler og med egne lærerkrefter. Foregår utdanningen utenfor arbeidsgivers lokaler, for eksempel på høyskole eller universitet, er dette eksempler på ekstern utdanning hvor flere vilkår for skattefritak gjelder.

Ekstern utdanning

Ved dekning av ekstern utdanning kan arbeidsgiver skattefritt dekke inntil fire semestre, eller maksimalt 20 måneder fulltidsstudium ved normert studietid. Normert studietid er tiden som Lånekassen legger til grunn for studietiden. Varer studietiden utover normert tid vil kostnadene for de første fire semestrene likevel kunne dekkes skattefritt.

Har utdanningen mer enn to måneders varighet, må arbeidstaker ha vært ansatt i en fulltidsstilling hos arbeidsgiver i minst ett år ved oppstart av utdanningen, for at skattefritaket skal gjelde. Det gjelder selv om utdanningen ble påbegynt hos en tidligere arbeidsgiver. Er vedkommende ansatt i en deltidsstilling forlenges arbeidsperioden forholdsmessig. Det betyr at en arbeidstaker som er ansatt i en 50 % stilling, må være ansatt i to år før arbeidsgiver kan dekke utdanningen skattefritt.

Får den ansatte dekket flere kurs etter hverandre og kursene hver for seg ligger innenfor tidskravet på fire semestre eller 20 måneder, vil dekningen være skattefri. Dette forutsetter at kursene ikke bygger på hverandre, eller at de alene eller sammen med andre kurs kan gi den ansatte en utdanningsgrad. Gir kursene samlet en utdanningsgrad, vil kursene ses under ett som en utdanning, og de første fire semestrene eller maksimalt 20 måneder kan dekkes skattefritt.

Får den ansatte dekket flere kurs etter hverandre og kursene hver for seg ligger innenfor tidskravet på fire semestre eller 20 måneder, vil dekningen være skattefri. Dette forutsetter at kursene ikke bygger på hverandre, eller at de alene eller sammen med andre kurs kan gi den ansatte en utdanningsgrad. Gir kursene samlet en utdanningsgrad, vil kursene ses under ett som en utdanning, og de første fire semestrene eller maksimalt 20 måneder kan dekkes skattefritt.

Hvilke utdanningskostnader kan arbeidsgiver dekke skattefritt?

Arbeidsgiver kan dekke utgifter som knytter seg til utdanningen skattefritt. Dette er typisk studieavgift, skolepenger, eksamensavgift, kjøp av skolebøker og lignende. Andre utgifter knyttet til utdanningen kan være transportutgifter til/fra studiestedet, enten i form av bilgodtgjørelse eller dekning av billetter til kollektiv transport, fly eller lignende, dersom studiet medfører opphold utenfor hjemmet. Dekning av utgifter til bo og kost under studieoppholdet vil også kunne dekkes skattefritt, for eksempel hotellovernattinger på studiestedet.

 

Arbeidsgiver kan dekke kostnadene som naturalytelse eller refundere utgiftene etter bilag. Utgiftene kan også dekkes ved at den ansatte får en godtgjørelse eller et forskudd som avregnes mot bilag i etterkant av at kostnadene har oppstått. For at denne dekning skal kunne anses skattefri må arbeidstaker levere bilag i løpet av inntektsåret. Sitter den ansatte igjen med et overskudd etter at utgiftene er dekket, vil overskuddet anses som skattepliktig lønn. Det skal beregnes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av overskuddet

Jenny Høiby (Visma Software AS)