Statsbudsjettet for 2014 Diskrimineringen av næringsdrivende

Statsbudsjettet viderefører diskrimineringen av de selvstendig næringsdrivende, noe som er både skuffende og betenkelig, er adm. dir. Sandra Riises første kommentarer til Statsbudsjettet for 2014.

 At minstefradraget økes er positivt for lønnsmottakere, særlig for de med lave eller moderate inntekter. Det er imidlertid et faktum at de næringsdrivende stadig kommer dårligere ut. Lønnsmottakerne har de siste to tiår fått stadig lettelser i beskatningen som følge av økte minstefradrag. En tilsvarende lettelse har ikke de næringsdrivende sett noe til.

 Vårt forslag er at de næringsdrivende bør innrømmes samme skattelette ved innføring et næringsfradrag. Næringsfradrag som knyttes opp mot den beregnede personinntekt etter modell av minstefradraget ville særlig ha kommet de næringsdrivende med lave og moderate inntekter til gode, og ville medføre et generelt fradrag som kom alle til gode. Etter NARFs vurdering er dette det beste og mest treffende virkemiddelet dersom en har ønsker om å beskatte inntekter likt, uavhengig av om inntekten er generert ved arbeidsinnsats som lønnsmottaker eller som arbeidsinnsats som næringsdrivende.

Les mer på: http://www.narf.no/Fagstoff/Skatt/Skatt/Statsbudsjettet-videreforer-diskrimineringen-av-de-selvstendig-naringsdrivende-noe-som-er-bade-skuffende-og-betenkelig-er-adm-dir-Sandra-Riises-forste-kommentarer-til-Statsbudsjettet-for-2014/